Het Evangelie


Het evangelie, Gods Woord of Blijde Boodschap. Die boodschap proberen we met elkaar, iedere zondag opnieuw te verstaan en aan iedereen door te geven.

Het gezag van de Bijbel

De Bijbel is het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God en is daarom betrouwbaar. De gemeente kent geen andere geloofsgrondslag of belijdenis-geschriften.

De Bijbel onderzoeken Het heeft het hoogste gezag in alle zaken over geloof en levenswandel van alle mensen. Wij als gemeente vinden het belangrijk dat wij dagelijks blijven onder-zoeken wat God in zijn woord, de Bijbel, tegen ons wil zeggen. De Bijbel is aan alle mensen gegeven als hulp en houvast. Lees en leer uit alle bijzondere ge-beurtenissen van de God van eeuwen geleden, die ook de God van nu is. Maar nog meer: Hij is onze Vader in de Hemel. Dat klinkt ver weg maar dat is heel dichtbij ….

Ichthus

Het woord Ichthus betekent “vis” en staat al sinds het begin van het ontstaan van de kerk symbool voor de vervolgde Christengemeenten in het oude Romijnse rijk. De letters van het woord Ichthus staan voor een vijftal synoniemen van Jezus, namelijk: Jezus, Christus, God, Zoon, Redder.

Wat is de bijbel voor boek?

Het woord ‘bijbel’ is afgeleid van het Griekse biblia dat ‘boeken’ betekent. De bijbel vormt als één groot boek een eenheid, maar is tegelijkertijd een verzameling van (66) losse boeken. Het is het heilige woord van God, de Schepper van hemel en aarde, doorgegeven via verhalen en gebeurtenissen, wetten, leefregels, liederen, profetieën en spreuken.

Eeuwenlang is dit woord mondeling van generatie op generatie doorgegeven. Op zeker moment zijn al die genres op schrift gesteld en bewerkt of aangevuld tot de bijbelboeken die we nog steeds kennen. Tussen het ontstaan van het eerste en laatste bijbelboek liggen ruim elf eeuwen, en er zijn tal van auteurs bij betrokken geweest.

Oude en het Nieuwe Testament

De bijbel bestaat uit twee ‘hoofdboeken’. Het eerste deel, het Oude Testament en het tweede deel het ‘Nieuwe Testament’, samen vormen zij de Heilige Schrift van de christenen. Gods leefregels voor mensen, door God zelf geïnspireerd en dus onfeilbaar woord.

Oude Testament of Tenach

Het eerste deel, het Oude Testament, gaat over de tijd tussen de schepping van de wereld door God en het begin van onze jaartelling – de jaren vóór Christus dus. Dit deel heeft als hoofdthema het verbond dat God sluit met zijn volk Israël, en beschrijft alle beloften van God aan dit volk.

De in totaal 39 bijbelboeken in dit gedeelte zijn geschreven in het Hebreeuws en het Aramees, en zijn ontstaan tussen 1000 en 200 voor Christus in het Midden-Oosten.

Nieuwe Testament

In dit deel van de Bijbel staat het leven en de leer van Jezus Christus als Zoon van God centraal. Zijn leven op aarde, vernedering, dood maar ook zijn opstanding zijn voor christenen over de hele wereld een bron van inspiratie en hoop. Ook beschrijft het Nieuwe Testament het ontstaan van de eerste christelijke gemeenten.

Het nieuwe Testament telt 27 bijbelboeken, die tussen ongeveer 50 en 100 na Christus zijn opgetekend in het Grieks. Deze boeken – waaronder veel brieven – zijn geschreven in het Middellandse Zeegebied dat in die tijd deel was van het Romeinse Rijk.